14 octombrie 2017

Printeaza pagina

Regulamentul campaniei promotionale cu premii “ Alexandrion – Esenta de Campion ”

Organizata de Alexandrion Grup Romania S.R.L.
(perioada: 14 octombrie 2017 – 10 februarie 2018)


 
Sectiunea 1 – ORGANIZATORUL
 
(1) Organizatorul campaniei promotionale cu premii “Alexandrion – Esenta de Campion” (denumita in continuare „Promotia”) este ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L. („Organizatorul”), persoana juridica romana, cu sediul social in Comuna Bucov, sat Pleasa, judet Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr.J29/1028/2000, avand C.U.I RO13575086, avand contul bancar nr. RO 19 BPOS 3000 3522 773R OL01, deschis la Banc Post Prahova, reprezentata de dl.SALAMEH NAWAFin calitate de Administrator, cetăţean român, cu domiciliul în Oraş Voluntari, judeţul Ilfov, Str. Drumul Potcoavei, nr. 71A, identificat cu CI seria IF, nr. 572195, eliberată de SPCLEP Voluntari la data de 24.08.2017, cu valabilitate până la data de 14.09.2027, CNP 1650914400359, denumita in continuare „Organizatorul”.
(2) Decizia de derulare a acestei Campanii conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru toti participantii. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial (denumit in continuare „Regulament Oficial”), prin intocmirea unui act aditional.
(3) Modificarea Regulamentului  se poate realiza prin intocmirea unui act aditional la acesta.
(4) Prezentul Regulament sau eventualele acte aditionale la acesta vor fi disponibile, in vederea consultarii de catre participanti,prin afisare, in locatiile indicate la Sectiunea 2
(5) Campania promotionala va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului Campaniei promotionala.
(6) Regulamentul  este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta
 
Sectiunea 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
 
(1)     Campania este organizata in locatiile urmatoare:
Craiova:

  • PAPA CORIAZIS SRL - PAPA CORIAZIS

  • KMLD SRL - TOSKA

  • ANDI PETERS SRL - PETER'S

 
 
 
Iasi:

  • Rita si Andreea

  • Terasa Allila

  • Club Viper

 
(2) Validarea rezultatelor Campaniei si acordarea premiilor va avea loc conform prevederilor prezentului Regulament.
 
 
Sectiunea 3 Durata campaniei
(1) Campania “Alexandrion – Esenta de Campion ” organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial pe intreg teritoriul Romaniei, va incepe la data de 14 octombrie 2017 (ora 00:00:01) si se va incheia la data de 10 februarie 2018 (ora 23:59:59), inclusiv.
(2) In situatia in care Organizatorii decid sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica, prin modalitatile prevazute la Art. 1.
(3) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre Organizatori.
 
Sectiunea 4 DreptUL de participare la campaniE
(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 14 octombrie 2017 (inclusiv), cetateni romani, cu domiciliul stabil/resedinta in Romania si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare „Participanti”).
(2) Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii companiilor organizatoare, ai Societatii ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L., precum si ai altor companii implicate in desfasurarea acestei Campanii si nici membrii familiilor tuturor acestora (sot/sotie, copii, parinti, frati/surori).
(3) Organizatorii isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.
(4) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.
(5) Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, in baza acordului liber exprimat la acel moment insa revocabil ulterior, persoana lor, numele, localitatea in care domiciliaza si materialele foto, audio si videoinregistrate de Organizator pot fi folositepentru a face publica premierea si asocierea cu marca acestuia „Alexandrion” insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora.Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor drepturi se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori.
(6) In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii Campaniei, aceasta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare primire a premiului cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.
(7) Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta Sect.5 alin 2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.
(8) Orice incercare de fraudare,  de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.
 
Sectiunea 5 MARCILE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE
Produsele participante sunt: Alexandrion 5* - 50ml sau unul dintre cele doua cocktailuri Alexandrion 5* - „ Cocktail Alexandrion – Esenta de Campion” si „Cocktail Alexandrion – Super Suporter”
Alexandrion – Esenta de campion
-50ml Alexandrion 5*
-15 ml fresh de lamaie
-5ml sirop zahar
-top tonic / 80 ml tonic
-cuburi de gheata
Metoda de preparare: shake
Pahar lung de 400ml
Décor: felie coaja de lamaie
 
Alexandrion – Super Suporter
-50ml Alexandrion 5*
-15 ml fresh de lamaie -5ml sirop de zahar
-top suc cranberry / 80 ml cranberry -cuburi de gheata
Metoda de prepare: shake
Pahar lung 400ml
Décor: felie coaja de lamaie
 
Sectiunea 6. MECANISMUL CAMPANIEI
 
(1) Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie, Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus.
(2)Participantii care indeplinesc conditiile de participare mentionate la Art.4 de mai sus si care sunt prezenti in Locatiile Participante in perioada de desfasurare a Campanie, au sansa de a castiga unul din premiile mentionate la  Sectiunea  7. In acest sens dupa fiecare cocktail cumparat, promoterul Alexandrion ii va inmana participantului un talon razuibil.. Fiecare participant are dreptul la mai multe premii, taloanele razuibile fiind toate castigatoare.
(3) Taloanele razuibile sunt inscriptionate cu unul dintre premiile mentionate la Sectiunea 7.1. de mai jos (Minge Alexandrion / Esarfa Alexandrion / Invitatie Dubla Meci). Participantul va putea castiga 1 (un) premiu, conform mesajului mentionat pe talonul razuibil pe care l-a extras acel participant. Mesajele mentionate pe taloanele razuibile sunt mentionate mai jos:
- pentru biletul Castigator de Minge Alexandrion – “Minge
- pentru biletul Castigator de Esarfa Alexandrion – “Esarfa
- pentru biletul Castigator de Invitatie Dubla – “Invitatie Dubla
(4) Castigurile vor fi oferite pe loc de catre promoterul din locatia participanta, pe baza biletului castigator prezentat de catre Participant. Aceste premii vor fi inmanate castigatorilor pe baza unui tabel nominal, ce va cuprinde numele castigatorului si premiul castigat. La momentul primirii premiului, Castigatorii vor preda promoterului biletelul castigator si vor semna procesul verbal de predare-primire incheiat cu acest prilej. In cazul in care biletelul pe care este mentionat premiul castigat nu este predate promoterului, acesta nu va inmana premiul si acest castig va fi anulat.
(5) In cazul premiilor ce au ca obiect  “Invitatie Dubla”, acestea se vor fi ridicate de catre participant cu 2 zile inainte de data meciului la care acesta a castigat Invitatia Dubla, din locatia de unde a castigat.
(5)Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani; in cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuz intelegandu-se orice manifestare expresa si neechivoca ca de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care vreunul dintre castigatori refuza preluarea premiului, refuza comunicarea datelor personale la incheierea procesului verbal etc), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului
 
 
 
 
Sectiunea 7. PREMIILE SI ACORDAREA LOR
(1)     In cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele premii conform mecanismului descris la Sectiunea.6 de mai sus

Premiu

Cantitate

Valoare premiu cu TVA

Impozit

Valoare bruta
(valoare premiu cu TVA)

MINGE ALEXANDRION

420

31.51

NA

13.234,2

ESARFA ALEXANDRION

1050

16,70

NA

17.535

INVITATIE DUBLA

630

35,7

NA

22.491

 
(2) Valoarea totala bruta a premiilor este de 44.756,47 lei + TVA.
(3)Pentru fiecare locatie participant vor fi alocate15 invitatii duble castigatoare/ pentru fiecare activare.
 
(4) Fiecare premiu acordat va fi inmanat castigatorului persoana fizica doar in baza unui proces verbal de predare- primire a premiului in care se vor consemna datele castigatorului: numele si prenumele, codul numeric personal, adresa, datele de individualizare ale tipului de premiu castigat, semnaturile primitorului si ale celui care preda premiul. Procesul verbal de predare-primire va fi intocmit in 2 exemplare originale: unul pentru castigatorul premiului si unul pentru Alexandrion Grup Romania. Acordarea premiilor este condiţionată de obţinerea acestor date din partea castigatorilor, date necesare Organizatorului ca dovadă a acordarii premiilor.
 
 
 
SECTIUNEA 8. DATELE CU CARACTER PERSONAL
 
(1) Societatea ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L. prelucreaza date personale in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator date personale, sub notificarea cu numarul 11342 transmisa la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
(2) Prin prezentul Regulament, Organizatorul  se obliga sa respecte preverile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Campaniei. Datele cu caracter personal  colectate  în cadrul  acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.
(3) Participantul la Campanie, în calitate de persoana vizata, are conform Legii  677/2001, urmatoarele  drepturi:  dreptul  la  informare (art. 12), dreptul  de  acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de opozitie (art. 15),dreptul de a se adresa instantei competente si de plângere catre autoritatea de supraveghere. În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata,  catre  Organizator, la sediul social al acestuia, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.
 
SECTIUNEA 9 Taxe si impozite
(1) Premiile cu valoare de peste 600 lei sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de castigatori va fi retinut, declarat si virat catre autoritatile fiscale de catre Organizatori, conform legislatiei aplicabile în vigoare.
(2) Organizatorii nu sunt raspunzatori pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorii sunt obligati sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, conform Legii nr. 227/ 2015. Organizatorii nu isi asuma nicio responsabilitate legata de taxele si impozitele ce decurg din realizarea transferurilor de bani catre castigatorii promotiei. Orice alte taxe si impozite ce provin din predarea premiului catre castigator vor fi suportate de catre participant.
SECTIUNEA 10. Responsabilitate
(1) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
(2) Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:
- eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participanti in legatura cu aceasta campanie.
(3) Organizatorii nu sunt responsabili pentru eventualele defectiuni tehnice ce apar independent de vointa Organizatorilor care pot conduce la intreruperea functionarii canalului de participare la campanie. In eventualitatea unei astfel de intreruperi, participarea se va relua dupa remedierea defectiunilor.
(4) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru lipsa produselor participante la Campania Promotionala din locatiile participante.
SECTIUNEA 11.Incetarea campaniei
(1) Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa lor, de a continua Campania.
(2) Situatiilor avute in vedere de  alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al unei instante competente sau altei autoritati publice competente.
(3) In situatiile avute in vedere de  alin. (1) si (2), Organizatorii nu mai au nicio obligatie catre Participantii la Campanie, dupa cum nu au nici o obligatie de rambursare a unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.
 
SECTIUNEA 12. LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA
(1) Eventualele litigii aparute intre Organizatori, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
(2) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
 
SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL
 
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in locatiile mentionate la Sectiunea 2.
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.