30 noiembrie 2011

Printeaza pagina

Regulamentul campaniei promotionale “Pecetea cea adevarata”

Art. 1. Organizatorul


  1. Organizatorul campaniei “Pecetea cea adevarata” (denumita in continuare „Promotia”) este S.C. Alexandrion Grup Romania S.R.L. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Comuna Bucov, Sat Pleasa, Judet Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/1028/2000, CIF RO 13575086.
  2. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

  3. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.


Art. 2. Durata si locul de desfasurare al campaniei promotionale


Promotia se va desfasura intre 02 – 23 Decembrie 2011.

Promotia se va desfasura numai in magazinele Carrefour, Kaufland si Auchan din orasele Bucuresti, Iasi, Constanta, Craiova, Brasov, Cluj, Timisoara, dupa cum urmeaza:


  1. In Carrefour si Auchan: 2,3,4,9,10,11,16,17,18,21,22,23 Decembrie;

  2. In Kaufland: 2,3,4,9,10,11,16,17,18 Decembrie;


Intervalul orar de desfasurare al promotiei va fi:

- intre 15:00 si 21:00 in zilele de  2,9,16,21,22,23 Decembrie;

- intre 10:00 si 14:00 in zilele de 3,4,10,11,17,18 Decembrie


Art. 3. Drept de participare


Campania promoţională este deschisă tuturor persoanelor fizice, cetateni romani cu domiciliul stabil/rezidenta in România, in varsta de peste 18 ani la data inceperii campaniei. Anga­jaţii Organizatorului, ai distribuitorilor acestuia si ai altor companii implicate în campanie, sot/sotie, pre­cum şi rudele de gradul I ale acestora (copii/parinti, frati/surori) nu au dreptul de a participa la campanie.


Art. 4. Produse participante


Produsul participant la aceasta campanie este Brancoveanu XO 0.7litri, cu si fara cutie individuala.


Art. 5. Modul de desfasurare a campaniei promotionale


Promotia va fi valabila numai in prezenta promoterilor Brancoveanu, cate 2 hostese in fiecare magazin, astfel:o hostesa va fi prezenta la raft si va da detalii despre promotie, iar una va fi dupa casele de marcat.

Persoanele care doresc sa participe la campanie trebuie sa achizitioneze o cutie de Brancoveanu XO 0.7L, si vor primi garantat, dupa casa de marcat de la standul Brancoveanu: o scrisoare personalizata si o farfurie decorativa, cu diamentru de 15 cm, realizata din ceramica Horezu.

Premiul se va acorda castigatorilor numai pe baza bonului de casa care atesta achizitia unui produs participant, conform articolelor 2 si 4 de mai sus.

Castigaotrii trebuie sa furnizeze hotesei urmatoarele informatii: nume, prenume, telefon, e-mail.

Premiile se acorda numai in timpul programului de lucru al promoterilor, specificat la art 2 din prezentul regulament.

 

Art. 6. Premiile


In cadrul campaniei se vor acorda urmtoarele premii:

  1. 4000 de seturi formate dintr-o scrisoare personalizata si o farfurie decorativa, cu diamentru de 15 cm, realizata din ceramica Horezu

Se acorda cate un premiu tuturor clientilor care cumpara un produs participant descris la art 4., din magazinele participante, in perioada campaniei descrisa la art. 2, in timpul programului de lucru al promoterilor.

 

Valoarea totala a premiilor este de 25.800 RON (TVA inclus).

 

Art. 7. Acordarea premiilor si anuntarea castigatorilor:

 

Cumparatorul va lua de pe raft produsul participant, va merge la promoterul Brincoveanu situat dupa linia caselor de marcat. Premiul ii va fi oferit pe loc.

In cazul in care cumparatorul refuza premiul sau nu se prezinta la promoterul Brancoveanu in momentul in care a luat de la raft produsele participante sau cumpara in afara programului de lucru al promoterului pentru magazinul respectiv, acesta pierde dreptul de a-si revendica premiul.


Art. 8. Conditii de validitate:


Pentru ca un participant sa fie validat castigator in cadrul promotiei, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:


  1. Sa îndeplineasca conditiile de participare de la art. 3.;

  2. Cumparatorul are obligatia sa se prezinte la promoter cu produsul participant, in pentru validare si inmanarea premiului.

Premiile se acorda numai in timpul programului de lucru al promoterilor si numai de catre promoterii Brancoveanu. Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea inmanarii premiilor acelor clienti care au cumparat produse participante in afara programului de lucru al promoterilor sau in alta perioada decat cea descrisa la art 2 ca fiind perioada de desfasurara a campaniei pentru magazinul din care a cumparat. De asemenea, Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea inmanarii premiilor acelor clienti care nu i-au solicitat acest lucru pe loc promoterului Brancoveanu din magazinul din care au cumparat. 


Art. 9. Regulamentul promotiei


Regulamentul oficial al promoţiei este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit pe site-ul www.alexandrion.ro


Art. 10. Protectia datelor personale


Prin inscrierea si participarea la Promotie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a S.C. Alexandrion Grup Romania S.R.L., sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a S.C. Alexandrion Grup Romania S.R.L. prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre. Alexandrion Grup Romania S.R.L. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. ... la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.
Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori, ....., o data pe an, in mod gratuit, S.C. Alexandrion Grup Romania S.R.L. va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, S.C Alexandrion Grup Romania S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.
Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Promotiei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.
Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la: 
- dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.
- dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Promotie vor trimite Organizatorului pe adresa ..., o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Promotiei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Promotie.
Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

 

Art. 11. Litigii


Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti, de la sediul Organizatorului.


Art. 12. Intreruperea campaniei promotionale


Campania promotionala poate inceta inainte de termen in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa lor, de a continua campania promotionala, sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului in modalitatile prevazute la art. 9 din prezentul regulament. In cazul in care premiile acordate in aceasta campanie se vor termina inainte de termen, campania va inceta.