25 noiembrie 2011

Printeaza pagina

Regulamentul campaniei promotionale “ Alexandrion Mix And Tell Party” Organizata De S.C. Alexandrion Grup Romania S.R.L.

(Perioada campaniei: 25.11. 2011 - 10.12.2011)
 

ART.1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI


Organizatorul campaniei promotionale “Alexandrion Mix and Tell Party” este Alexandrion Grup Romania S.R.L. ("Organizatorul") o societate comerciala cu sediul in sat Pleasa, comuna Bucov, judetul Prahova, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/1028/2000, Cod Unic de Inregistrare 13575086. Campania promotionala se va derula conform prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii campaniei, dar nu inainte de a anunta acest lucru publicului prin publicarea pe site-ul www.alexandrion.ro cu 48 de ore inainte ca modificarea sa devina efectiva.

 

ART. 2. TEMEIUL LEGAL


Prezentul regulament este in conformitate cu prevederilor Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata.

 

ART.3. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE


Campania promotionala se va desfasura in perioada 25.11.2011 – 10.12.2011 pe pagina de facebook dedicata campaniei: www.facebook.com/AlexandrionMixandTell

 

ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE


Campania se adreseaza numai persoanelor cu varsta mai mare de 18 ani, impliniti pana la data de 25.11.2011.

Nu au drept de participare la Campanie angajatii Alexandrion Grup Romania S.R.L., angajatii agentiei care asigura mentantanta paginii de facebook, precum si nici una din rudele sau afinii acestora pana la gradul II (copii, parinti, sot/sotie, frate/sora, cumnat/cumnata).

Pentru verificarea indeplinirii conditiilor de participare si pentru validarea castigului, participantii desemnati castigatori vor transmite prin e-mail la adresa office@alexandrion.ro o copie a actului lor de identitate, in termen de maxim 72 de ore de la primirea mesajului de instiintare despre castig. In cazul in care participantul astfel anuntat nu se conformeaza obligatiei de a trimite copia actului sau de identitate, se va considera ca a renuntat la premiul castigat iar acesta va fi atribuit urmatorului participant in ordinea topului povestilor, pentru care va fi aplicata aceeasi procedura de validare.
 

ART. 5. MECANICA SI MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE


Campania promotionala se va desfasura dupa cum urmeaza:

Consumatorii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 4 vor accesa pagina de facebook mai sus indicata si vor posta motivul pentru care ei considera ca merita sa castige invitatia la petrecerea organizata de Alexandrion Grup Romania in Bucuresti pe data de 15.12.2011 pentru a celebra finalul primei sesiuni a programului “Alexandrion Mix and Tell”, dedicat barmanilor profesionisti. Pentru ca inscrierea sa fie valabila, mesajul trebuie sa inceapa cu sintagma “#PARTY” si sa fie urmata de mesaj.

Mesajele pot fi postate atat in format text cat si in format foto sau video. Includerea in cadrul acestora, sau in comentariile postate, de referiri incorecte la produsele Organizatorului (de exemplu: incadrarea intr-o categorie de produse necorespunzatoare celei reale) atrage eliminarea postarii respective din Campanie sau de pe wall-ul paginii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs un participant in conditiile in care se constata ca acesta nu indeplineste conditiile de participare prevazute de prezentul regulament (cont valid, varsta etc).

Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina orice text sau poveste, indiferent de forma in care au fost postate in timpul campaniei, daca in cadrul acestora sunt folosite exprimari indecente, injurioase sau care aduc prejudicii marcii Organizatorului.

Dupa terminarea campaniei (10.12.2011 orele 24:00) mesajele postate nu vor mai fi luate in considerare pentru inscrierea in concurs si se va proceda la verificarea indeplinirii conditiilor de participare si validarea postarilor.

In urma acestor verificari se vor alege cei 10 castigatori de catre un juriu format din reprezentanti ai Alexandrion Grup Romania si National Bartenders Academy. Criteriile de evaluare vor fi creativitatea, umorul, coerenta si limbajul folosite in alcatuirea mesajelor trimise de catre participanti.

Castigatorii vor fi anuntati pe pagina de facebook www.facebook.com/AlexandrionMixandTell pe data de 11.12.2011.

Cei 10 castigatori vor fi recompensati cu cate o invitatie pentru 2 persoane la petrecerea Alexandrion organizata pe data de 15.12.2011.


ART. 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE


Premiile campaniei promotionale “Alexandrion Mix and Tell Party” sunt urmatoarele:

10 invitatii pentru 2 persoane la petrecerea Alexandrion Grup Romania organizata pe data de 15.12.2011, in Bucuresti.

Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor din aceasta campanie.
 

ART.7. RESPONSABILITATE


Prin participarea la campania promotionala “Alexandrion Mix and Tell Party”, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora exonereaza Organizatorul de obligatia acordarii premiului respectiv.

Organizatorul campaniei promotionale nu va avea nici o raspundere si nu va putea fi implicat in nici un litigiu legat de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant in legatura cu aceasta promotie, exceptie facand cele prevazute de OG 99/2000, republicata.

 

 

Art. 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALEOrganizatorul se obligă să furnizeze informaţiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului şi să prelucreze datele cu caracter personal ale Participanţilor la prezenta Campanie Promoţională, în scopul prezentei Campanii Promoţionale şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, completata si modificata.

Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:  • dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege

  • dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator

  • dreptul de interventie asupra datelor (art.14) - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat

  • dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare

  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)

  • dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.


La cererea oricarui consumator Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire pe adresa: Comuna Bucov, Sat Pleasa, Judet Prahova , in atentia „Departamentului Marketing”, o cerere intocmita obligatoriu in forma scrisa, datata si semnata.

 

ART. 9. LITIGII


In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

ART. 10. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE


Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.alexandrion.ro. Prin participarea la campania promotionala “Alexandrion Mix and Tell Party” participantii sunt de acord sa respecte prevederile acestui Regulament.