21 septembrie 2012

Printeaza pagina

Regulamentul oficial al campaniei promotionale "Dam noi una mica!" - Partea 2


 
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
“Dăm noi una mică !”
Perioada campaniei:  19 Septembrie - 16 Octombrie 2012

 

SECŢIUNEA 8. CONDIŢII DE VALIDITATE

 

 1. Pentru a putea primi premiile, Participanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. Sa achiziţioneze, în perioada Campaniei  19 Septembrie–16 Octombrie 2012,  minim 1 (unul) produs participant la promotie conform art 5.1, din magazinele participante;

 2. In cadrul prezentei Campanii la achizitionarea unui produs participant la Campanie, cumparatorul va primi automat un premiu dupa cum este stipulat in cadrul articolului 6.5 din prezentul regulament

 
SECŢIUNEA 9. RESPONSABILITATE
 

 1. Organizatorul acestei Campanii nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorarea cu rea credinta a premiilor sau pentru sustragerea acestora

 2. Organizatorul Campaniei va acorda premiul / premiile doar acelui câştigător care a luat parte la Campanie, cu respectarea fidelă a prevederilor prezentului Regulament Oficial.

 3. Organizatorul şi celelalte entităţi implicate in Campanie nu îşi asumă raspunderea şi nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

 4. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Organizatorul va raspunde fata de castigatori pentru calitatea premiilor in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare. Din momentul primirii premiilor de catre castigatori, Organizatorul nu mai raspunde pentru integritatea acestora.

 5. În cazul în care Organizatorul constată, ulterior înmânării premiului / premiilor, că un Participant câştigător nu a îndeplinit toate condiţiile stipulate în prezentul Regulament Oficial, acesta îşi rezervă dreptul de a nu înmâna premiul / premiiile, respectiv de a cere repunerea


în situaţia anterioara, prin reintrarea în posesia premiului / premiilor deja înmanate sau a contravalorii acestora, precum şi a cheltuielilor aferente suportate de Organizator în legătură cu înmânarea premiului / premiilor, dacă este cazul. În aceste circumstanţe, Organizatorului nu-i va putea fi reţinută răspunderea şi nu va datora daune – interese pentru prejudiciu.

 1. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfăşurare a acesteia, a perioadei valabilităţii acesteia, vor fi anunţate public de Organizator, prin afişarea actului adiţional la regulament la Birourile de Relaţii cu Clienţii ale magazinelor participante si pe site-ul www.alexandrion.ro.

 2. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

 3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 4. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intenţie de influenţare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea respectivului Participant din Campanie.

 
SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

 

 1. Pentru scopul acestui Regulament oficial, forta majora inseamna orice eveniment imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească, total sau partial obligaţiile, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de Forţă Majoră, daca acesta este confirmat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

 2. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau intârzie total sau parţial executarea Regulamentului Oficial şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 şi 1083 respectiv 1351 din Noul Cod Civil.

 3. Organizatorul, dacă invocă forţă majoră, este obligat să comunice participanţilor la Campanie, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

 4. De asemenea, Organizatorul acestei Campanii nu îşi asumă răspunderea pentru nicio cauză liberă de culpa sa care ar putea afecta dreptul de participare la această Campanie.

 

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
 
11.1  In cadrul acestei Campanii nu vor fi colectate date cu caracter personal ale Participantilor.

 

SECŢIUNEA 12. TAXE ŞI IMPOZITE
 

 1. Organizatorul campaniei are obligația de a reține impozit pe premiile acordate, conform pre-vederilor cuprinse in Titlul III - Impozitul pe venit din Codul Fiscal, pentru veniturile în bani și/sau în natura obținute din campanie de catre câștigătorii persoane fizice, impozit pe care organizatorul campaniei promoționale îl va vira către autoritățile fiscale, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor

 2. In privinţa premiilor acestei Campanii, Participanţilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor reprezentând contravaloarea produselor achiziţionate si participante la Campanie

 
SECŢIUNEA 13. LITIGII
 

 1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.

 2. Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresă: S.C. Alexandrion Grup Romania  S.R.L., cu sediul social social in comuna Bucov, sat Pleasa, jud. Prahova, Romania, în atenţia Serviciul Consumatorului, în termen de maxim 2 (două) săptămâni de la data incetarii campaniei promotionale. După această dată Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nici o contestaţie.

 

SECŢIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

 

 1. Prin participarea la această Campanie, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

 2. Regulamentul de participare/desfăşurare al Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la Biroul de Relatii cu Clientii din magazinele partcipante sau printr-o cerere scrisă la S.C. Alexandrion Grup Romania  S.R.L., cu sediul social social in comuna Bucov, sat Pleasa, jud. Prahova, Romania si pe site-ul www.alexandrion.ro

 3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţarea prealabilă a acestor modificări

 4. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 şi a fost întocmit şi semnat în 4 exemplare originale, astăzi, data autentificării de către Notarul Public.